Wat is SLIM?


Werken met mensen is leuk. Niets is zo bevredigend als mensen hun pad helpen vinden. Maar soms weet je het als begeleider ook even niet meer. De SLIM methodiek helpt je om verder te komen als je:

  • weerstand, afhaken, verstarring en stagnatie ervaart
  • in complexe situaties een lijn moet uitzetten
  • beslissingen moet nemen in kwesties als: leiden of volgen? De regels centraal stellen of iemands eigen motivatie? Iemand helpen diens situatie te accepteren of juist om die situatie te veranderen? Aan de slag gaan met iemands motivatie of met iemands competenties?

Het Subjectief Logisch Interventie Model is ontwikkeld in een groot Europees onderzoeksproject in tien landen. Het is een hulpmiddel voor maatwerk. De essentie is het aan elkaar verbinden van enerzijds de belevingswereld van mensen en anderzijds de logica van sociale interventies. Gecombineerd met andere wetenschappelijke inzichten over effectieve common factors in sociaal werk, hebben we het SLIM-model uitgewerkt tot een methodiek. Niet in de zin van een protocol, maar als een onderlegger die allerlei bestaande werkwijzen effectiever maakt. We hebben al honderden professionals getraind in deze methodiek, in Nederland en ook in Noorwegen. Jongerencoaches, klantmanagers bij sociale dienst, jobcoaches, hulpverleners, reclasseringsambtenaren, therapeuten. Zij zeggen bijna allemaal dat de inzichten en vaardigheden hen helpen om beter te worden in hun werk en dat het ze beter lukt om verder te komen in casussen die vastgelopen zijn.


Waarom SLIM?


Betere 1-op-1 begeleiding Cliënten

Iedereen heeft een eigen manier van kijken naar zichzelf en de eigen situatie. Daar moeten we bij aansluiten om effectief te zijn. SLIM biedt tools om maatwerk simpel te maken.

Betere samenwerking met andere hulpverleners

Samenwerken in complexe casussen is vaak lastig. Niet vanwege de verschillende disciplines, maar vanwege de verschillende mensbeelden van waaruit iedereen werkt. SLIM biedt tools voor effectievere hulp en betere regie.

Effectievere organisaties en beleid

Optimaliseren van werkprocessen, beleid en de inrichting van organisaties gebeurt op basis van veronderstellingen over mensen. Elke veronderstelling klopt weleens, geen enkele klopt altijd. SLIM biedt tools voor innovatie, effectiever beleid en maatwerk in organisatieontwikkeling.